KVKK

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusunun Kimliği
Groupe SEB İstanbul Ev Aletleri Ticaret Anonim Şirketi (“Groupe SEB” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine önem veriyor ve bu itibarla sizlerden talep ettiğimiz ve bizlerle paylaştığınız kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında aşağıdaki hususları aydınlatma yükümlülüğümüzün gereği gibi yerine getirmek amacıyla bilgilerinize sunuyoruz.

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz, Groupe SEB tarafından sunulan ürün ve hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber, Şirketimiz tarafından en iyi şekilde ürün ve hizmetlerin sunulabilmesini teminen işlenebilmektedir.

Groupe SEB olarak, kimlik ve iletişim verileriniz, müşteri bilgileriniz, mağazalarımızı/işyerlerimizi ziyaret etmeniz ve GroupeSEB’inonline hizmetlerini kullanmanız halinde dijital ve çerez verileriniz;

 • Müşteri kayıtlarınızın yapılabilmesi ve bu kapsamdaki işlemlerin yürütülebilmesi,
 • Şirketimizin ürün temin ve satış sonrası hizmet süreçlerinin yürütülmesi, onarım işlemlerinin yürütülebilmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması ve taleplerin karşılanması,
 • Mağaza/işyerlerimizin güvenliğinin sağlanması,
 • Satın aldığınız ürün ve hizmetler hakkında analiz ve sadakat çalışmaları yapılması, tanıtım, anket, reklam, pazar araştırması, pazarlama ve kampanyaların planlanması ve uygulanması, genel ve özel tekliflerin sunulması, sosyal medya mecraları da dahil olmak üzere çeşitli platformlar üzerinden yarışma, organizasyonlar düzenlenebilmesi (açık rızanızın bulunması halinde),
 • İnternet sitelerimizin ve mobil uygulamalarımızın sizlerin kullanımına sunulabilmesi ve özelleştirilebilmesi,
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Tefal Club Kart üyesi olmanız halinde ayrıca kart üyelik avantajlarından yararlanmanız amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, GroupeSEB’e ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçlarla Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeple sınırlı olmak kaydıyla size bu hizmeti sunabilmemiz için yurt içindeki ve yurtdışındaki hizmetlerinden faydalanılan bilgi teknoloji, arşiv, matbaa, kart basımı, dağıtım firması gibi hizmet sağlayıcılara ve işbirliği içerisinde olduğumuz diğer üçüncü kişiler ile GroupeSEB’in bağlı olduğu yurt içindeki ve yurtdışındaki şirketlere aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak; otomatik veya otomatik olmayan aşağıda sayılan yöntemlerle toplanabilmektedir;

 • Mağazalarımıza veya işyerlerimize gelmeniz halinde, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak,
 • Mağazalarımızda veya işyerlerimizde bulunan kapalı devre kamera kayıt sistemleri,
 • İnternet sitesi, mobil uygulama, e-posta, kargo, SMS, çağrı merkezi, sosyal medya kanalları.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız
Kanun çerçevesinde kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesi talep etme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesi veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme; bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme; kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı GroupeSEB Başvuru formu ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

 • Sun Plaza Dereboyu Caddesi Bilim Sokak No:5 Kat:2 Maslak – İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya
 • Şirketimizin groupeseb@hs03.kep.tr posta adresine; veya
 • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin https://www.tefal.com.tr/index.php/kvkk-basvuru-formu adresine veya
 • Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.